Visie

Hoe kun je deze visie op jezelf of bij je eigen bedrijf toepassen? Lees Maatschappelijk Betrokken Ondernemen voor beginners

Waarom nog een visie op duurzaamheid?

Het begrip duurzaamheid is al enkele jaren een geliefd thema in maatschappij, overheid en bedrijfsleven. In mijn ogen zijn veel van de geschreven visies onvolledig en onbegrijpelijk. Vaak richten ze zich enkel op vergroening of klimaat en laten daarbij een groot deel van de duurzame samenleving links liggen. Ten tweede zijn deze visies veelal gericht op maatregelen die een specifieke doelgroep (vaak de overheid) zou moeten nemen. Ten slotte beschrijven ze meestal een concept op een hoog abstractieniveau of juist de hele concrete maatregelen.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring met het thema hoop ik een integrale visie op de duurzame samenleving te hebben geschreven die acties beschrijft op alle niveaus en voor alle doelgroepen.

Wat is duurzaamheid?

Belangrijk uitgangspunt bij mijn ideeën over duurzaamheid is dat ze ook zonder het argument van klimaatverandering overeind blijven. Enerzijds is dit belangrijk omdat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, ondanks overweldigend wetenschappelijk bewijs, nog altijd sceptisch tegenover het gegeven en/of de reden van klimaatverandering staat. Essentiëler is dat duurzaamheid in de kern iets heel anders betekent dan klimaatvriendelijkheid. Klimaatverandering is slecht één van de gevolgen van onduurzaam gedrag en is toevallig de eerste die zich nu op globale schaal en met dwingende urgentie manifesteert. Bestrijding van klimaatverandering is weliswaar noodzakelijk, maar is op de lange duur slechts symptoombestrijding. De definitie van duurzaamheid is mijn inziens daarom veel holistischer:

Duurzame samenleving

Duurzaamheid is het vermogen van een samenleving of ecosysteem om over een lange periode te overleven met behoud van welzijn en welvaart. Kortom, een systeem dat op alle vlakken in balans is.

Implicaties van deze definitie zijn dat duurzaamheid gaat over Planet, People en Prosperity in balans hier en elders, nu en in de toekomst; de welbekende Triple P benadering, maar dan in de juiste volgorde: zonder gezonde planeet geen gezonde mensen en zonder gezonde mensen geen gezonde economie.

De problemen die ontstaan ten gevolge van ‘onduurzaamheid’ manifesteren zich op 4 schaalniveaus met onderlinge wisselwerking:

  • Individueel
  • Lokaal
  • Nationaal
  • Globaal

Oplossingen zullen op alle niveaus gezocht moeten worden. Deze oplossingen heb ik uitgewerkt naar de onderdelen Planet, People en Prosperity.

Ik ben momenteel druk bezig om mijn ideeën uit te schrijven. In het kort ga ik uit van een overkoepelende maatregel voor elke “P”:

Planet: sluiten van de kringloop

People: belonen van toegevoegde waarde

Prosperity: berekenen van een reële prijs

Deze Triple P-benadering is weliswaar volledig, maar geeft weinig richting voor personen en bedrijven om duurzamer te leven. Vandaar dat ik gebruik maak van een 4e P, namelijk Prospect. Dit ‘lonkende vooruitzicht’ geeft je een lange termijn doel dat aansluit op je visie en kernwaarden.
Mijn ideeën over je persoonlijke invulling van maatschappelijke betrokkenheid heb ik uitgewerkt in een Prezi.